Jagdl. Anlagensichtung (JAS/R) | Bargstedt

JAS

Prüfungsleitung: Petra Lau

Richter 1: Petra Lau
Richter 2: Almut Meier
Richter 3: Bernd von Kamptz

Sonderleitung: Christina Gjedrem

Wann: 12. Oktober 2024
Wo: Bargstedt
Meldestart: 13.09.24
Anmeldung online über DRC-Datenbank